Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele
Genel Müdürlüğü
Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem Programı

 

Ülkemiz tarafından 15.10.1994 tarihinde Paris'te imzalanan Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (BMÇMS); 11.02.1998 tarihli ve 4340 sayılı Kanunla onaylanmış ve 16 Mayıs 1998 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.  

Sözleşme gereği taraf ülkeler Ulusal Eylem Planlarını hazırlamakla yükümlüdür. Çölleşme ile daha etkin mücadele etmek kurumlar arası koordinasyonu sağlamak, sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmek ve gerçekleşen faaliyetleri düzenli olarak izleyebilmek için “Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem Programı” hazırlanmış olup 09 Mart 2005 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlan genelge (2005/2) ile yürürlüğe girmiştir. 

Sözleşme kapsamında, 2007 yılında Madrid’de düzenlenen 8. Taraflar Konferansında, 2008-2018 yıllarını kapsayan “Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 10 Yıllık Stratejik Plan” kabul edilmiştir.  

Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (BMÇMS) Sekretaryası taraf ülkelerden Ulusal Eylem Planlarını 10 Yıllık Stratejik Plan’a uyumlaştırmalarını talep etmiştir. 

ÇEM Genel Müdürlüğünün; 10 Yıllık Stratejik Plan’a uyumlaştırma çalışmaları kapsamında ilgili tüm kurum, kuruluş, STK ve üniversitelerin katılımıyla hazırladığı “Çölleşme ile Mücadele Ulusal Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2023)”  24 Temmuz 2015 Tarihli 29424 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

2019 yılında, mevcut eylem planının (2014-2018) uygulama süresinin tamamlanması, BMÇMS’nin yeni strateji belgesini (2018-2030) yayımlaması ve Ulusal Arazi Tahribatının Dengelenmesi (ATD) hedefleri dikkate alınarak Çölleşme ile Mücadele Ulusal Stratejisi ve Eylem Planı (2019-2030) hazırlanmıştır.

Söz konusu dokümanda;  

  • 5 adet stratejik amaç
  • 16 adet beklenen etki
  • 29 adet çıktı
  • 89 adet eylem
  • 115 adet gösterge yer almaktadır.
  • Eylem Planında Bakanlık(Genel Müdürlük Seviyesinde), STK, vb. 50’ye yakın kurum ve kuruluş yer almaktadır. 

BMÇMS kapsamında taraf ülkeler çölleşme ile mücadele konularında yapmış oldukları çalışmaları 4 yılda bir BMÇMS sekretaryasına raporlamakla yükümlüdür. Bu amaçla eylem planı kapsamında kurum/kuruluşların yapmış oldukları faaliyetlerin etkin şekilde çevrimiçi toplanması ve raporlanabilmesi için web tabanlı izleme, değerlendirme ve raporlama sistemi hazırlamış ve hayata geçirilmiştir. (http://cmusep.cem.gov.tr)