Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele
Genel Müdürlüğü
Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı
İdari İşler Şube Müdürlüğü  
Stratejik Yönetim ve Bütçe Şube Müdürlüğü   
Eğitim ve Tanıtım Şube Müdürlüğü  
Envanter İstatistik ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü    
İhale ve Satın Alma Şube Müdürlüğü  

Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır;

1) Genel Müdürlük personelinin özlük hakları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

2) Genel Müdürlüğün idarî ve malî işlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

3) Bütçe, program ve stratejik plânlama ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek, faaliyet raporlarını hazırlamak.

4) Genel Müdürlüğün ihale ve satın alma süreçlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

5) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda eğitim, yayın ve tanıtım faaliyetlerini yürütmek, konferans, seminer ve benzeri organizasyonları düzenlemek.

6) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda envanter, istatistik, kütüphane çalışmalarını yürütmek.

7) Genel Müdürlük görev alanı ile alâkalı konularda; ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla koordinasyon iş ve işlemlerini yürütmek.

8) Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.