Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele
Genel Müdürlüğü
Heyelan ve Seyelan Projeleri

Heyelan kontrol projeleri ile, heyelan olayları neticesinde meydana gelebilecek toprak kayıplarını, erozyonu ve oluşabilecek muhtemel can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi hedeflenmektedir. Bununla beraber oyuntu ve dereciklerdeki kıyı oyulmaları, kıyı göçmeleri, kıyı kaymaları ile Ana derelere gelen veya gelebilecek erozyon ve  toprak kaybının ortadan kaldırılması veya en az düzeye düşürülmesi, sel ve heyelana uğramış alanların da rehabilitasyonu amaçlanmıştır.

 

Heyelan kontrol projelerinin diğer bir amacı da çalışma alanı içerisindeki tarım topraklarının ekolojik dengesinin korunması ve bu alanlarda koruma-kullanma dengesine uygun sürdürülebilir tarımın güvence altına alınması ve tarımsal arazi üzerindeki seyelan-heyelan riskinin azaltılmasıdır.

 

Öte yanda yapılan ve yapılacak heyelan duyarlılık haritaları ile erozyon, sel ve heyelana karşı dirençli alanlar oluşturulmasına yönelik yapılacak projelerin hedef sahalarının belirlenmesinde, orman planlamasında, alt yapı ve üst yapı ile imar planı vb. çalışmalarda doğru kararlar alınmasına yardımcı olunması gaye edinilmiştir.